Obchodné podmienky

 

Pred začiatkom nákupu v tomto internetovom obchode si prosím prečítajte obchodné podmienky. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami nákupu v internetovom obchode a dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona potrebných na spracovanie objednávky.

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

STAV 4U s.r.o., so sídlom: Radová 321, 027 32 Zuberec

IČO: 47 158 867

IČDPH:SK2023790461

Zápis: obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 59252/L

 

Zákony a predpisy:


- zákon číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon číslo 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- zákon číslo 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

- zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

- zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

-zákon číslo 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala tovar na stránkach. Kupujúci musí pri objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť: titul, meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia, emailovú adresu, telefonický kontakt, pri právnických osobách, pri fyzických osobách- podnikateľoch: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, emailovú adresu, telefonický kontakt, IČO,DIČ, IČDPH.

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky sú pre obidve zmluvné strany záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a následným potvrdením na strane predávajúceho.

Odoslaním objednávky, registráciou v internetovom obchode zákazník súhlasí so zasielaním informačných emailov. Svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať a jeho email bude vymazaný z databázy zákazníkov.

 

Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť na email ako predmet správy STORNO objednávky meno, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail z ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky.

Dodanie tovaru

Kupujúci je informovaný telefonicky, deň pred dodaním tovaru na telefonický kontakt, kt. uviedol v objednávke. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a skontrolovať neporušenosť obalu.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov realizované do dvoch týždňov. Pri nedostupnosti tovaru je zákazník ihneď informovaný emailom prípadne telefonicky.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase uskutočnenia objednávky. V cene tovarov nie je zahrnutá doprava.

 

Platobné podmienky

Za objednaný tovar môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom prevodu na účet alebo tovar mu je zaslaný na dobierku (za tovar zaplatí pri preberaní tovaru).V prípade, že chce zákazník zaplatiť prevodom na účet, zákazníkovi je vystavená faktúra a zaslaná na email kt. zákazník uviedol v objednávke. Zákazník okrem ceny za tovar musí uhradiť aj náklady za dopravu. Dopravu si zákazník zvolí pri objednávke podľa tovaru, ktorý nakupuje (zákazníkovi je doprava účtovaná podľa hmotnosti objednávky, viac informácií v doprave ).


Reklamačný poriadok

Na tovar zakúpený v internetovam obchode sa poskytuje záruka 2 roky. Záruka začne plynúť dňom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácie obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti kuriéra. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok, prípadne vrátená suma za tovar. Zákazník v prípade poškodenia, roztrhnutia obalu nemusí tovar prebrať.


V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky alebo do 24 hodín a to e-mailom  kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt a opis poškodeného tovaru.
Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu, poštu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je poškodenie tovaru neodstrániteľné, nahradí predávajúci kupujúcemu poškodený výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, e-mailom a tovar odošle poštou alebo prepravnou službou na vlastné náklady kupujúcemu.

UPOZORNENIE: PREDÁVANÝ SORTIMENT JEDÁLENSKÉ STOLIČKY A RELAXAČNÉ KRESLÁ SÚ VHODNÉ LEN NA VYUŽITIE V DOMÁCNOSTI. V PRÍPADE AK JE VÝROBOK POUŽÍVANÝ V RÁMCI PODNIKATEĽSKEJ ALEBO OBCHODNEJ ČINNOSTI, ZÁKAZNÍK MÁ SKRÁTENÚ ZÁRUČNÚ DOBU NA 12 MESIACOV.

- pri montáži stoličiek je nutné prevádzať konečné dotiahnutie šróbovaných spojov v zaťaženom stave stoličky t.j pod určitou osobou.

- ak sa výrobok nedá zmontovať alebo je niektorá časť poškodená prípadne chýba nejaká časť, výrobok neskladajte aby nevzniklo ďalšie poškodenie výrobku a kontaktujte nás.

Možnosť vrátenia tovaru

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo na vrátenie tovaru predávajúcemu bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote zaslaný Váš list o odstúpení od objednávky a doručený predávajúcemu spolu s tovarom. Pred vráteným tovaru nás kontaktujte emailom, telefonicky aby sme boli informovaný, že tovar vraciate. Tovar treba doručiť na adresu firmy ktorú máte uvedenú na internetovej  stránke. Tovar musí byť riadne zabalený aby sa pri preprave nepoškodil.

Ako odstúpiť od zmluvy

  1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
  2. Pošlite list, že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote- do 14 pracovných dní.
  3. S listom pošlite aj kópiu faktúry. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.(či bankovým prevodom- treba napísať aj vaše čislo účtu, poštovou poukážkou)
  4. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom.
  5. Pri splení všetkých podmienok vám budú vrátené peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru.
  6. Formulár si môžete skopírovť TU:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy na tento tovar :

Názov tovaru / počet ks : _____________________________________________________

 

Číslo internetovej objednávky ________________________

 

Dátum prijatia tovaru

________________________

 

Dôvod vrátenia (nepovinný údaj, slúži len na skvalitnenie našich služieb a jeho neuvedenie

nemá vplyv na Vaše odstúpenie)

__________________________________________________________________________

 

Meno a priezvisko

spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) __________________________________

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ___________________________________________

 

Peniaze za tovar chcem poslať prevodom na účet, číslo účtu _________________________

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v

listinnej podobe)

Dátum : ______________________

_________________________

Podpis spotrebiteľa

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Tovar doručte na adresu:

 

Upozornenie :

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov po dobu nevyhnutne nutnú pre vybavenie a doručenie prijatej objednávky, formou emailu na adresu: info@gemanabytok.sk, prostredníctvom objednávkového formulára, alebo pomocou elektronického formulára "kontaktujte nás".

■ Kupujúci zruší svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov formou emailu na adresu: info@gemanabytok.sk, prostredníctvom objednávkového formulára alebo pomocou elektronického formulára "kontaktujte nás".

■ Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať prijaté osobné údaje od kupujúceho tretím stranám s vynimkou prepravnej spoločnosti, ktorej sú poskytnuté za účeľom doručenia zásielky.

■ Predávajúci sa zaväzuje riadiť prijatou internou smernicou Evč.0715-2205-2018-17, ktorá je vypracovaná v súľade s platným nariadením europskej únie - GDPR a je voľne dostupná zákazníkom k nahliadnutiu na adrese sídla spoločnosti: STAV 4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec

Záverečné ustanovenie

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.